All auctions Other HAUS DDE 4742 DeCanter-Skruepresse / HAUS DDE 4742 DeCanter Screw Press

HAUS DDE 4742 DeCanter-Skruepresse / HAUS DDE 4742 DeCanter Screw Press PK - 7400 Herning

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Auction charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 29.08.2023 14:00:00 Auction closed: 21.09.2023 13:00:00 CET

Product information and Technical condition

Features

 • BrandHAUS
 • ModelDDE 4742
 • Year Model2011
 • Serial number11 DK804
 • CE-markedYes
 • Asset overall conditionIn usable condition, but minor errors may occur.

Transport information

 • Transport dimension (L/W/H)L x B x H (mm) : 4950 x 1220 x 1300
 • Transport weight (kg)4500

Additional features

  Other information

  HAUS DDF 4742 Dekanter centrifuge – 15.000-35.000 liter/time Maskinen er brugt - årgang 2011 Funktionel ved sidste anvendelse, men har en koblings fejl, Oplyst rep. pris ved udskiftning af defekt del ca. DKK. 25.000, -
  Oplyst renoveringspris, komplet som ny DKK. CA. 3-400.000, -
  Der medfølger komplet EDB-EL skab / styringstavle. se billeder.
  Dekanter centrifuger anvendes til adskillelse af fast-væske- eller fast-væske-væske-suspensionerne. Maskinen består af en solid cylindrisk skål, der roterer med høj hastighed, en rulle, der roterer i samme akse med en lidt anden hastighed, gearkasse, der justerer hastighedsforskellen og kroppen, som bærer alle de roterende elementer.

  Produktet føres langs centerlinjen til et fast fordelingsrum i skålen og accelereres derefter ind i skålen ved centrifugalkraft gennem fødepunktet. Denne centrifugalkraft får så de suspenderede faste stoffer (kagen) til at sætte sig og akkumulere ved skålvæggen. Kagen udtømmes ved at rulle fra den koniske del, mens klaret fast stof og vand eller kun væske strømmer tilbage langs skålen og udledes gennem den cylindriske ende af skålen af ​​plader, som kan justere væske niveauet.

  * Hastighedsforskel mellem skål og den roterende rulle l er defineret som "differenshastigheden".

  Alle dele i kontakt med produktet er lavet af rustfrit stål. For at etablere maksimal sikkerhed er alle skåldele desuden fremstillet med centrifugal støbemetode. Således produceres en svejsefri skåldel med homogen mikrostruktur og uden mikrorevnefejl.
  Skålmateriale: Centrifugalt spundet duplex rustfrit stål 1.4462
  Scroll kropsmateriale: Rustfrit stål AISI 316
  Beskyttelse på fly mod slitage: Flammesprayet TC-belægning
  Gearkasse Type: Sumitomo CYCLO
  Rammemateriale: Kulstofstål St37
  Maling : Epoxymaling (grunder 25-35 μm, 2. lag 40-60 μm og slutlag 40-60 μm)
  Skålmotor: WAT / 37 eller 45 kW / 2P / IE1 / 400V-50Hz-3ph
  Scrollmotor: WAT / 11 kW / 4P / IE1 / 400V-50Hz-3ph

  English

  HAUS DDF 4742 Decanter centrifuge – 15,000-35,000 litres/hour The machine is used - year 2011 Functional when last used, but has a coupling fault, Stated rep. price for replacement of defective part approx. DKK. 25,000, -
  Stated renovation price, complete as new DKK. Approx. 3-400,000, -
  A complete EDB-EL cabinet / control board is included. view photos.
  Decanter centrifuges are used to separate the solid-liquid or solid-liquid-liquid suspensions. The machine consists of a solid cylindrical bowl that rotates at high speed, a roller that rotates in the same axis at a slightly different speed, gearbox that adjusts the speed difference and the body that carries all the rotating elements.

  The product is fed along the center line to a fixed distribution space in the bowl and is then accelerated into the bowl by centrifugal force through the feed point. This centrifugal force then causes the suspended solids (the cake) to settle and accumulate at the bowl wall. The cake is discharged by rolling from the conical part, while clarified solid and water or only liquid flows back along the bowl and is discharged through the cylindrical end of the bowl by plates, which can adjust the liquid level.

  * Speed ​​difference between bowl and the rotating roller l is defined as the "differential speed".

  All parts in contact with the product are made of stainless steel. In order to establish maximum safety, all bowl parts are also manufactured using the centrifugal casting method. Thus, a weld-free shell part with homogeneous microstructure and without microcrack defects is produced.
  Bowl material: Centrifugally spun duplex stainless steel 1.4462
  Scroll body material: Stainless steel AISI 316
  Protection on aircraft against wear: Flame-sprayed TC coating
  Gearbox Type: Sumitomo CYCLO
  Frame material: Carbon steel St37
  Paint: Epoxy paint (primer 25-35 μm, 2nd layer 40-60 μm and final layer 40-60 μm)
  Bowl motor: WAT / 37 or 45 kW / 2P / IE1 / 400V-50Hz-3ph
  Scroll motor: WAT / 11 kW / 4P / IE1 / 400V-50Hz-3ph

  Important sales information

  Seller Per Kragelund
  Location PK - 7400 Herning, Denmark

  Seller information

  Denne auktion er oprettet af Per Kragelund, på vegne af sælger.
  Der er ingen læsserampe på lokationen.
  Der vil være hjælp til lastning på lokationen ved forudgående aftale.
  Ved ønske om forudgående fremvisning, kontakt da per@logpar.com, +45 50501233
  Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu
  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade, find da din lokale konsulent på logpar.com
  NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages
  af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det
  pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu.
  Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist.

  This auction was created by Per Kragelund, on behalf of the seller.
  There is NO loading ramp at the location.
  There will be help for the loading at the location, by prior arrangement.
  In case of prior showing. Please contact per@logpar.com, +45 50501233
  All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  To sell your machines and equipment on Retrade, find your local consultant at logpar.com.
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport
  agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country
  export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu.
  Pick-up without CMR documentation will be rejected.

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Auction charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The auction item is approved bu the buyer at collection.
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 150000
  *= Autobid