All auctions Boat Skib MRD4 fra den Danske Flåde / Royal Danish Navy Vessel MRD 4

Skib MRD4 fra den Danske Flåde / Royal Danish Navy Vessel MRD 4 TJ - 4673 Rødvig stevns

All amounts in DKK
Highest bid No current bids
Reserve Price: (not met)
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Closes in:
0 6 days
2 3 hours
0 1 minutes
5 9 seconds
Started: 30.12.2020 14:00:00 Auction closes: 28.01.2021 14:00:00 CET

Product information

Features

 • BrandMRD4
 • Year Model1995

Additional features

  Other information

  Skibet er udstyret med 2 stk. Detroit Diesel 92 Power V 8 motorer samt 2 stk. 40 KwA generatorer.
  Skibets fremdrift skaffes fra de 2 Schottel pump jet type 170 "motorer".
  Skibets 2 hovedmotorer har kun gået 1507,2 / 1523,2 timer.
  De 2 generatorer har kun gået 2301,5 / 2918,9 timer.
  Mindre variationer i timetal kan forekomme.
  Skibet er monteret med gråvands tank med tømmesystem for land sugning.
  Bemærk, forsvarets skibe er ikke godkendt jf. de Danske søfartsregler.
  MRD 4 overdrages ikke til køber forinden tinglysning af omskødning i skibsregisteret eller afmelding i skibsregisteret har fundet sted.

  Betegnelse: Minerydder Drone

  Byggeår: 1995
  Max fart (knob): 12,0
  Byggested (værft): Danyard Ålborg - Nybygning nr. 273
  Skrogets opbygning: Glasfiber
  Brændselsolie tank:
  Ferskvands tank:
  Gråvands tank med tømmesystem for Landsugning:
  Overbygning: Aluminiums Styrehus
  Brutto tonnage: 32 t
  Længde: 18,5 m
  Bredde: 4,8 m
  Dybgang: 1,3 m
  Motortype: 2 stk. Detroit 92 Diesel 8 cyl.
  Opholdsrum: 1
  Ankerspil: Hydraulisk
  Ankre: 1 stk. med ankerkæde.
  Skibet har ikke været startet ved gennemgang, men sælger oplyser at den kan starte, og at den er sejlet til lokationen.
  Skibet har diverse mangler, ridser, skrammer og mulige tæringer.
  Køber skal selv sørge for at få skibet transporteret bort fra den nuværende placering, skibet ligger i vandet og kan sejles væk.
  Skibet har tidligere været udstyret med "fjernstyring", denne er afmonteret, lige som flere andre dele på skibet.
  Skibet har ikke gennemgået fuld funktionskontrol.
  Køber skal selv sørge for opstart og afhentning af Skibet.
  Ved afhentning kan køber IKKE forvente assistance til opstart af Skibet.

  Objektet kan afhentes efter aftale. Der vil være hjælp til lastning på lokationen. Der er ingen læsserampe på lokationen. Objektet skal afhentes senest 21 dage efter auktionen er afsluttet. Retrade håndterer salget af dette objekt/køretøj på vegne af ejer. Alle spørgsmål vedrørende denne auktion kan rettes til Retrade på mail: support@retrade.eu NOTE: Gælder ved udenlandsk køber. Transport og afhentning af det købte objekt skal foretages af transportagent/speditør og der skal medbringes CMR dokument og ved modtagelse i det pågældende land sendes dokumentation på modtaget objekt til Retrade, mail:
  support@retrade.eu Afhentning uden CMR dokumentation vil blive afvist. Da auktionsmateriel i nogle tilfælde først bliver afhentet op til 2 måneder efter at det er gennemgået, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af at materiellet står stille. Ønsker du at sælge på Retrade så kontakt os på telefon eller mail, du finder info på: https://www.retrade.eu/da/doc/info_da#about_retrade_da

  For at sælge dine maskiner og udstyr på Retrade er du velkommen til at kontakte:

  Konsulent Midt- og Nordjylland
  Henrik Langballe
  Telefon: +45 21990123
  Mail: Henrik@Logpar.com

  Konsulent Nordjylland:
  Jeanette Højgaard Simonsen
  Telefon: +45 42957123
  Mail: Jeanette@Logpar.com

  Konsulent Midt-, Sønderjylland og Fyn
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com

  Konsulent Nordvestsjælland
  Tom Jensen
  Telefon: +45 26164049
  Mail: tom@Logpar.com

  Konsulent KBH, Amager og KBH omegn
  Bjarne Piilgaard
  Telefon:+45 71834283
  Mail: bjarne@Logpar.com

  Konsulent Sydsjælland og øerne
  Ove Christiansen
  Telefon: +45 20306776
  Mail: ove@Logpar.com

  Koordinator DK
  Søren Mark
  Telefon: +45 42963410
  Mail: soren@Logpar.com  English

  ROYAL DANISH NAVY VESSEL MRD 4
  The ship is equipped with 2 pcs. Detroit Diesel 92 Power V 8 engines
  The ship's 2 main engines have only run 1507.2 / 1523.2 hours.
  The 2 40 KwA generators have only run 2301.5 / 2918.9 hours.
  Hours may vary slightly.
  The ship's propulsion is obtained from the 2 Schottel pump jet type 170 "engines".
  The ship is fitted with a greywater tank with a drainage system for Land suction.
  Note, the Danish Naval ships are not approved, according to the Danish maritime rules.
  ATL (Land Alarm) equipment will be dismantled upon pickup, not included.
  MRD 4 is not handed over to the buyer before registration in the ship register or deregistration in the ship register has taken place.

  Designation: Minesweeper Drone

  Year of construction: 1995
  Max speed (knots): 12.0
  Construction site (shipyard): Danyard Ålborg - New building no. 273
  Hull construction: Fiberglass
  Fuel oil tank:
  Fresh water tank:
  Greywater tank with drainage system for land suction:
  Superstructure: Aluminum steeringhouse
  Gross tonnage: 32 t
  Length: 18.5 m
  Width: 4.8 m
  Draft: 1.3 m
  Engine type: 2 pcs. Detroit 92 Diesel 8 cyl.
  Living room: 1
  Anchor winch: Hydraulic
  Anchors: 1 pc. with anchor chain.

  The buyer must make sure that the ship is transported away from the current location, the ship is in the water and can be sailed away.
  MRD 4 is the last of the fleet's MRD ships.
  The ship has previously been equipped with "remote control", this is dismantled, like several other parts on the ship.
  The ship has not been started during the review, but the seller informs, that it can start and that it has sailed to the location.
  The ship has various defects, scratches and corrosion.
  The ship has not been fully functional tested.
  The buyer will be responsible for start-up and removal of the ship.
  At pick up the buyer can NOT expect assistance for startup of the ship.


  The object can be picked up by appointment. There will be help for the loading at the location. There is NO loading ramp at the location. The object must be picked up within 21 days of the auction ending. Retrade handles sales of this object/vehicle on behalf of the owner. All questions related to this auction can be directed to: support@retrade.eu
  NOTE: Applies to buyers outside Denmark. Transportation and pick-up is to be made of transport agent / freight forwarder and CMR document is mandatory, when received in destination country export declaration is to be send back to Retrade, mail: support@retrade.eu Pick-up without CMR documentation will be rejected. This auction object may have flaws that occur as a direct consequence of the materiel sometimes is standing still up to several months between registrations and pick up. Therefore, we cannot guaranty batteries functionality, functionality of brakes, electrical flaws, and other flaws related to the materiel is standing still.

  .
  Important sales information

  Seller Tom Jensen - Repr
  Location TJ - 4673 Rødvig stevns, Denmark

  General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days. NOTE! We expect buyer and seller to cooperate on arranging collection according to the current restrictions and instructions from the authorities.
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

  Bids

  CUSTOMER ID Date/time Bid
  Minimum start bid 220000
  *= Autobid