All auctions Construction Equipment Biobränslepanncentral / Biomass Boiler 900 kW

Biobränslepanncentral / Biomass Boiler 900 kW Munka-Ljungby

All amounts in SEK
Highest bid No current bids
Reserve Price: 200 000,-
Increment: 2 000,-
VAT All bids ex VAT. VAT of 25% will be added.
Charges: Handling charges will be applied.
You confirm your bid in the next step. Read more about autobids
Started: 06.08.2018 14:00:00 Auction closed: 23.08.2018 14:00:00 CET

Product information

Other information

Beskrivning. 900 kW Container byggd biobränslepanncentral för vit returflis o skogsflis opp till 55% fukt
2 delad container
Úndercontainer yttermått 4,3x9,6m. Höjd 2,65m + 0,25m styrningar.
Vikt ca 9 ton
Övercontainer yttermått. 4,3x9,6m. Höjd 3,6m.
Vikt ca 8 ton
4 dörrar. 8 fönster.
Galvad botten ram o golv reglar 160x80kkr 600cc. Galvad 4mm tårplåt till golv.
Sidostolpar 100x100kkr 2500cc långsidor, kryssförband 50x5 mällan alla sidostolpar .Mellanram (containerskarv)100x100kkr. Plattformsram och tvärbalkar 100x50kkr .
Golv övre plan 30mm galerdurk.
Över ram (hammar band) 100x100kkr. Tak reglar 100x50kkr 1250cc
Väggmaterial: korrigerad bygg plåt på utsida, lättbakat 600 cc .95mm ultimat isolering, låg korrigerad bygg plåt på insida
Tak material.
Korrigerad byggplåt på utsidan,lättbalk 400cc, 95mm ultimat isolering , låg korrigerad bygg plåt på insidan.
Vind beräkningar för bygglovs ansökningar medföljer
Eldstadens utrustning :880 kW Begagnad DSV multimeicer panna renoverad o återställd till bästa skick, tryck lufts ventiler för automat sotning är monterat i rökgasernas strömriktning. Pannans kroppen är fastsatt i över containern och följer med vid lyft av övercontainern. I undercontainern står en 950 kW eldfast murad luftkyld förugn . Ugnen är byggd för rörligt roster och automatisk ut askning, alla roster upphängningar medföljer
Panncentralen var avsedd för ett växthus på 9000 m2.

OBS!
Köparen ombesörjer lastning av objektet.
Hämtning är mellan 08.00-15.00 Måndag till Fredag.


Försäljningen sköts av LogistikPartner Sverige på uppdrag av ägaren av objekten.

Alla frågor i samband med denna auktion eller begäran om granskning kan riktas till
LogistikPartner Sverige på telefon +46(0)70-638 77 71 eller peter@logpar.com

English

Description. 900 kW Container-built biofuel center for white recycled chips o wood chips up to 55% moisture
2 shared container
Outer container outer dimensions 4.3x9.6m. Height 2.65m + 0.25m steering.
Weight about 9 tons
Over container outer dimensions. 4,3x9,6m. Height 3.6m.
Weight about 8 tons
4 doors. 8 windows.
Galvanized bottom frame o floor regulates 160x80kkr 600cc. Galvanized 4mm plaque to floor.
Sido posts 100x100kkr 2500cc long sides, cross conveyor 50x5 by all side posts .Mellanram (containercar) 100x100kkr. Platform frame and cross beams 100x50kkr.
Floor top plan 30mm galkturk.
Over frame (hammer band) 100x100kkr. Thanks rules 100x50kkr 1250cc
Wall material: corrected construction sheet on exterior, lightweight 600 cc .95mm ultimate insulation, low-corrected construction sheet on the inside
Roofing materials.
Corrected construction plate on the outside, light beam 400cc, 95mm ultimate insulation, low-corrected construction sheet on the inside.
Find calculations for building applications
Fireplace equipment: 880 kW Used DSV multifunctional boiler renovated o restored to the best condition, pressure air valves for automatic soaking are mounted in the flue gas direction. The boiler body is attached over the container and accompanies the lifting of the over container. In the subcontainer there is a 950 kW fireproof walled air-cooled furnace. The oven is built for moving roasts and automatic shoveling, all roaster suspensions are included
The boiler center was designed for a 9000 m2 greenhouse.

NOTE!
Buyer must arrange for loading of the object.
The pickup is between 08.00-15.00 Monday to Friday.


The sales is handled by LogistikPartner Sweden on behalf of the owner of the objects.

All questions related to this auction or request for inspection can be directed to
LogistikPartner Sweden on phone +46(0)70-638 77 71 or peter@logpar.com

Important sales information

Seller Förmedlingsuppdrag
Location Munka-Ljungby, Sweden

General conditions

  • Sales commission is included in your bid. Handling charges and VAT is added when applicable.
  • Payment charges (kr 250,- / EUR 25) will be added.
  • All invoices have 5 days payment terms.
  • Payment must be registered before seller can be contacted for collection of purchased items
  • All purchases must be collected within 21 days
  • An agreement MUST be made with the seller prior to collection
  • The buyer is responsible for all costs with regards to pick up, transport and export.

Bids

CUSTOMER ID Date/time Bid
Minimum start bid 100 000
*= Autobid